در خیانتی به سر بردم که اخرش جز افسردگی چیزی بیش نداشت ام نمیدانم این عشق چیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟که اخرش بیشتر ادمها شکست میخورند.........................