• از من پرسید منو بیشتر دوست داری یا زندگیتو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  1. گفتم زندگیمو
  2. قهر کرد و رفت..............................
  • ولی هیچوقت نفهمید که همه زندگیم بود........................!!!!